Spracúvanie osobných údajov

Operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Príklady automatizovaného spracúvania – monitorovanie osôb pomocou GPS alebo kamery, overovanie hlasu pomocou hlasovej biometrie.


Príklad neautomatizovaného spracúvania – písomná evidencia dochádzky zamestnancov prostredníctvom knihy príchodov a odchodov.

Posted