Režim zamestnaneckého diela

Ak je dielo vytvorené autorom na splnenie povinností vyplývajúcich mu z pracovnoprávneho vzťahu, považuje sa za zamestnanecké dielo.

Majetkové práva vykonáva k zamestnaneckému dielu zamestnávateľ, a to bez potreby uzatvárať o tom so zamestnancom osobitnú dohodu. Môže ich ďalej postúpiť tretej osobe. Autor (zamestnanec) nesmie udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela a autor je povinný sám sa zdržať výkonu majetkových práv k tomuto dielu.

Zamestnávateľ môže dielo aj zverejniť, označiť dielo svojím menom, obchodným menom alebo názvom, ako aj dielo dokončiť, zmeniť alebo inak do neho zasiahnuť.

Posted