Likvidačná preferencia

Jej úlohou je najmä ochrana investície zo strany investora v prípade ak nastane tzv. likvidačná udalosť (likvidácia spoločnosti, jej zlúčenie, predaj a iné). Zjednodušene je to ustanovenie, ktoré stanovuje, ako sa bude deliť výnos z predaja firmy v prípade exitu. V prípade absencie takéhoto ustanovenia každý zo spoločníkov/akcionárov bude mať nárok na výnos z predaja spoločnosti vo výške svojho podielu na základnom imaní spoločnosti, teda pro rata.

Posted