Dohody uzatvárané mimo pracovného pomeru (SR)

Slovenský zákon rozoznáva tri rôzne druhy:

Dohoda o vykonaní práce – Možno uzatvoriť s fyzickou osobou, ak rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku.

Dohoda o brigádnickej práci študentov – Možno uzatvoriť len so žiakom strednej školy alebo študentom dennej formy vysokoškolského štúdia, ktorý nedovŕšil 26 rokov veku. Rozsah vykonávaných prác môže byť najviac 20 hodín týždenne v priemere. Ponúkame vám jej vzor.

Dohoda o pracovnej činnosti – Možno uzatvoriť len, ak sa na jej základe má vykonávať pracovná činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne.

Všetky možno uzatvoriť len na určitú dobu a maximálne na 12 mesiacov.

V Česku je úprava iná, pozri TU.

Posted