Konečný užívateľ výhod (Ultimate Beneficial Owner) (SK)

V prípade právnickej osoby je ním na Slovensku každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu a každá fyzická osoba, v prospech ktorej právnická osoba vykonáva svoju činnosť alebo obchod. Je ním najmä fyzická osoba, ktorá:

  • má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní,
  • má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
  • ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v bodoch vyššie,
  • má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Posted