Právo požadovať pripojenie sa k predaju (Drag-along)

Právo požadovať prevod oprávňuje spoločníka/akcionára (oprávneného, zvyčajne väčšinového) požadovať od druhého spoločníka/akcionára (povinného, zvyčajne najmä menšinového), aby spolu s prevodom obchodného podielu/akcií oprávneného previedol na tretiu osobu (záujemcu, nadobúdateľa) aj svoj obchodný podiel/ akcie. Povinný sa zaviaže, že zároveň s prevodom obchodného podielu/akcií oprávneného prevedie svoj obchodný podiel/akcie na tretiu osobu za rovnakých podmienok. Toto právo dáva predávajúcemu možnosť zatraktívniť predaj tým, že kupujúci získa zaujímavejšiu majetkovú účasť na spoločnosti.

Posted