Režim diela na objednávku

Ak je dielo vytvorené autorom na základe zmluvy o dielo, považuje sa za dielo na objednávku.

Pri diele na objednávku platí, že autor udelil súhlas na použitie diela na účel vyplývajúci zo zmluvy. Ak však autor nemá mať možnosť dielo sám použiť alebo udeliť súhlas na jeho použitie tretej osobe, je sa s ním potrebné o tom dohodnúť. Inak tak urobiť môže.

Ak je dielom na objednávku počítačový program, vzťahuje sa na takéto dielo režim zamestnaneckého diela.

Posted