Jednoduché účtovníctvo

Je druh účtovníctva na Slovensku, v ktorom účtovná jednotka pre účely zistenia základu dane porovnáva svoje (daňové) príjmy a výdavky na začiatku a na konci sledovaného obdobia (nie z výnosov a nákladov, ako je tomu pri podvojnom účtovníctve). Neúčtuje sa na účtoch.

V sústave jednoduchého účtovníctva môžu účtovať napr. podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri alebo fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť.

Posted