Právo pridať sa k predaju (Tag-along)

Právo pridať sa k prevodu oprávňuje spoločníka/akcionára (oprávneného, zvyčajne menšinového) previesť svoje akcie zároveň s akciami iného spoločníka/ akcionára (povinného, zvyčajne väčšinového), čomu zodpovedá povinnosť povinného mu to umožniť za rovnakých podmienok. Právo pridať sa k prevodu chráni hlavne menšinových spoločníkov/akcionárov (minoritných), ktorí majú možnosť predať svoj obchodný podiel/ akcie za rovnakých podmienok ako väčšinový spoločník/akcionári (majoritný).

Posted