Prednostné právo (Pre-emption Right)

Toto právo umožňuje existujúcim spoločníkom/akcionárom prednostne nadobudnúť obchodný podiel (pri zvyšovaní základného imania) alebo akcie (pri ich novej emisii) skôr, ako sa môžu ponúknuť tretej osobe.

Posted