Register partnerov verejného sektora (RPVS)

Verejný zoznam údajov o partneroch verejného sektora na Slovensku spravovaný Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Partnerom verejného sektora sú, okrem iných, fyzické osoby, fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby, ktoré prijímajú od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom určený limit, alebo tiež osoby, ktoré uzatvárajú zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa predpisov o verejnom obstarávaní (pri zohľadňovaní finančných limitov).

Zmyslom registra je zverejnenie konečných užívateľov výhod partnerov verejného sektora.

Partner verejného sektora sa nezapisuje do RPVS sám, ale prostredníctvom oprávnených osôb, ktorými sú notári, advokáti, banky, audítori atď.

Obdobný register je vedený aj v Česku – Evidence údajů o skutečných majitelích.

Posted