Zásady ochrany súkromia

Vitajte na stránke Sparring Playbooku! Vážime si vaše súkromie. Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov (ďalej len Zásady ochrany osobných údajov”) je informovať vás o našich postupoch týkajúcich sa zhromažďovania a používania vašich údajov, ktoré s nami budete zdieľať prostredníctvom našej webovej stránky https://playbook.sparring.io/ (ďalej len Webová stránka”). Prosím, tieto Zásady ochrany osobných údajov si pozorne prečítajte!

  • Tieto Zásady ochrany osobných údajov boli naposledy upravené 8. januára 2021. Z času na čas budeme Zásady ochrany osobných údajov meniť (najmä s ohľadom na zmeny právnych predpisov). O všetkých podstatných zmenách Zásad ochrany osobných údajov vás však budeme informovať.  Aktuálnu verziu je vždy možné nájsť na našej Webovej stránke.
  • Vaše osobné údaje spracúvame s náležitou starostlivosťou v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi, vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“).   
  • Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú výlučne na spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonávame my sami. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa nezaoberajú praktikami ochrany osobných údajov iných tretích strán a nenesieme za ne zodpovednosť. 
  • Vedome nespracúvame ani nepožadujeme informácie od osôb mladších ako 16 rokov. Údaje, o ktorých sa dozvieme, že boli poskytnuté osobou mladšou ako 16 rokov bez súhlasu rodičov alebo zákonných zástupcov, vymažeme.

1. Kto spracúva vaše osobné údaje?

1.1. Vaše osobné údaje sú spracúvané našou spoločnosťou Law & Tech s.r.o., so sídlom Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, Slovenská Republika, IČO: 53 004 621, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka č. 48484/V (ďalej len „prevádzkovateľ”, „my”, „nás” alebo „náš”).

1.2 Ak sa chcete dozvedieť viac o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov alebo máte akékoľvek ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať na emailovej adrese playbook@sparring.io.

2. Aké osobné dáta spracúvame?

Môžeme o vás zbierať nasledovné druhy informácií:

2.1 Osobné údaje

Môžeme zbierať a spracúvať najmä vašu emailovú adresu, ktorú dobrovoľne poskytnete pri používaní našej Webovej stránky.

2.1 Technické informácie

Môžeme automaticky zhromažďovať technické údaje pri návšteve alebo interakcii s našou Webovou stránkou. Technické údaje môžu zahŕňať najmä čas a dátum návštev užívateľov, zvyklosti počas prehliadania stránok, IP adresu, názov prehliadača, typ počítača alebo zariadenia, cez ktoré pristupujete k Webovej stránke, čas strávený na Webovej stránke a ďalšie podobné technické informácie. V obmedzenom počte prípadov je možné použiť technické dáta a identifikovať vás vďaka nim ako jednotlivca, čím sa z nich stanú osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi, technické údaje však nikdy nepoužívame k vašej identifikácii ako jednotlivca.

2.3 Cookies

2.3.1 Čo sú cookies?

(a) Aby naša Webová stránka fungovala správne, niekedy do vášho zariadenia ukladáme malé dátové súbory nazývané cookies alebo iné podobné technológie.

(b) Cookie je malý textový súbor, ktorý Webová stránka ukladá do vášho zariadenia pri jej návšteve. Dočasné súbory cookies (session based cookies) sú uložené len pri otvorenom prehliadači a pri zatvorení prehliadača sa automaticky odstránia. Permanentné súbory cookies (permanent cookies) vydržia, kým ich vy alebo váš prehliadač neodstránia alebo kým nevyprší ich platnosť.

2.3.2 Aké používame cookies?

(a) Používame vlastné nevyhnutné súbory cookies, konkrétne WordPress cookies, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie Webovej stránky, pomáhajú jej lepšie fungovať a používatelia tak vďaka nim majú lepší zážitok z jej používania.

(b) Používame tiež funkčné súbory cookies (ppl_language cookies) využívané Polylang pluginom pre zapamätanie vašich jazykových preferencií počas vašej návštevy Webovej stránky. Tieto cookies sú uložené počas dobu jedného roka.

(c) Ďalej používame výkonnostné súbory cookies (ppwp_wp_session cookie), ktoré  nám umožňujú postarať sa o to, aby bola vaša návšteva na Webovej stránke viac personalizovaná. Výkonnostné súbory cookies sú vymazané v momente, keď zavriete okno prehliadača.

(d) A taktiež používame štatistické súbory cookies (_ga, _gid and _gat_UA-194136466-1), ktoré nám pomáhajú porozumieť tomu, ako používatelia interegujú s Webovou stránkou. Vďaka nim máme informáciu o tom, koľko máme návštevníkov Webovej stránky, ako dlho sa na Webovej stránke zdržali, odkiaľ na ňu prišli, v akej časovej zóne sa nachádzajú, atď. Tieto cookies sú uložené najdlhšie po dobu dvoch rokov, ibaže máte také nastavenia prehliadača, podľa ktorého sú tieto cookies vymazané po tom, ako zavriete okno prehliadača.

2.3.3 Ako nastaviť cookies?

Pri prvej návšteve Webovej stránky vás informujeme o používaní cookies, a prípadne tiež vyžiadame súhlas s použitím cookies (s ohľadom na cookies uvedené v odseku 2.3.2 (b) až (d). Súbory cookies nebudú použité pre žiadne iné účely ako tie, ktoré sú uvedené vyššie.

3. Aké sú účely a právne základy pre spracúvanie vašich osobných údajov?  

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia zmluvy, ktorá medzi nami existuje v dôsledku vášho rozhodnutia využiť službu, ktorý ponúkame cez Webovú stránku.      

Vaše údaje spracúvame, aby sme vám mohli poskytnúť vzor právneho dokumentu, ktorý si dobrovoľne stiahnete z našej Webovej stránky, čo môže zahŕňať spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné napr. pre nasledovné spracúvateľské činnosti:

  • zaslanie vzoru právneho dokumentu a prípadne nasledujúca komunikácia,
  • informovanie vás o zmenách v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.    

Za týmto účelom  spracovávame nasledujúce  osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli: vašu e-mailovú adresu, ktorú dobrovoľne poskytnete pri používaní našej Webovej stránky.

Právny základ pre takéto spracovanie: plnenie zmluvy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

4. Kto sú príjemcovia vašich osobných dát?

Vaše osobné údaje nezdieľame so žiadnym príjemcom mimo organizácie prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov, ak nastane nasledujúca okolnosť:

  • zdieľanie je nevyhnutné zo zákonných dôvodov

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými príjemcami, ak máme v dobrej viere za to, že prístup k vašim osobným údajom a ich použitie je primerane nutné k: (i) splneniu povinností plynúcich z právnych predpisov a/alebo súdnych rozhodnutí, (ii) odhaľovaniu alebo predchádzaniu podvodov, bezpečnostných alebo technických problémov, (iii) ochrane našich záujmov, majetku alebo bezpečnosti alebo ochrane záujmov, majetku alebo bezpečnosti našich užívateľov alebo verejnosti, avšak len, ak je to v súlade s právnymi predpismi. Ak to bude možné, budeme vás o takomto zdieľaní informovať.

5. Prenesenia vašich osobných údajov do krajín mimo EÚ/EPH?

5.1 Prevádzkovateľ môže vaše osobné údaje preniesť mimo krajín Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, kde spolupracujeme s externými poskytovateľmi služieb. V takom prípade prenášame vaše osobné údaje výlučne do krajín, ktoré sú považované za krajiny so zodpovedajúcou úrovňou ochrany osobných údajov v súlade s rozhodnutím Európskej komisie, alebo v ktorých sú zavedené zodpovedajúce ochranné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov, ako sú štandardné zmluvné doložky, záväzné vnútorné pravidlá spoločnosti. Bez ohľadu na krajinu, v ktorej sú vaše osobné údaje spracúvané, prijímame primerané technické, právne a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili, že úroveň ochrany je rovnaká ako v Európskej únii a Európskom hospodárskom priestore. Ak sa chcete dozvedieť viac o medzinárodnom prenose vašich osobných údajov a príslušných zárukách, ktoré máme zavedené na úpravu prenosu vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na  playbook@sparring.io.

5.2 Ak by sa udiala fúzia, akvizícia alebo iná reorganizácia, tak v jej dôsledku môžu byť vaše údaje prenesené. O akejkoľvek takejto skutočnosti vás budeme informovať (napríklad prostredníctvom správy na vašu e-mailovú adresu) a vysvetlíme vám vaše možnosti.

6. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame len pokiaľ je to právne dovolené a nutné pre účely, pre ktoré boli zozbierané. Okrem prípadu, ak je vymazanie vašich údajov v rozpore s právnymi predpismi alebo ich potrebujeme v súlade s našimi legitímnymi obchodnými záujmami (napr. predchádzanie podvodov a zvyšovanie bezpečnosti a ochrany používateľov), budú vaše údaje z našich úložísk a systémov vymazané do troch rokov od ich získania.

7. Aké sú vaše práva?

7.1 Právo na prístup 

Ponúkame Vám prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame. To znamená, že nás môžete kontaktovať a vyžiadať si od nás potvrdenie, či sa vaše osobné údaje spracúvajú alebo nie, a pokiaľ áno, máte právo požiadať o prístup k vašim údajom, ktoré vám poskytneme formou tzv. „registra“ (najmä uvedieme účel, kategóriu osobných údajov, kategóriu príjemcov osobných údajov, dobu uchovávania alebo kritériá pre stanovenie doby uchovávania). 

7.2 Právo na opravu 

Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú.

7.3 Právo na vymazanie 

Môžete nás tiež požiadať o vymazanie vašich osobných údajov z našich systémov. Také žiadosti budeme akceptovať, pokiaľ nebudeme mať zákonné oprávnenie vaše osobné údaje nevymazať. 

7.4 Právo na obmedzenie spracúvania 

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili určité spracúvanie vašich osobných údajov. Ak obmedzíme určité spracúvanie vašich osobných údajov, môže to viesť k obmedzeniam pri používaní našej Webovej stránky.

7.5 Právo na prenosnosť údajov 

Máte právo obdržať vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte za účelom prenosu osobných údajov inému prevádzkovateľovi.

7.6 Ako uplatniť svoje práva 

Svoje práva uvedené vyššie môžete uplatniť bezplatne, písomne zaslaním e-mailu na playbook@sparring.io. Je možné, že budeme požadovať potvrdenie vašej identity v závislosti na vašej žiadosti. 

8. Môžem sa sťažovať? 

Pokiaľ sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov nie je v súlade s príslušnými právnymi predpismi týkajúcich sa ochrany osobných údajov, môžete podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán na ochranu údajov (Úrad na ochranu osobných údajov SR). 

9. Sú dáta bezpečné?

Prijímame všetky primerané a vhodné bezpečnostné opatrenia, aby sme nás aj vás chránili pred neoprávneným prístupom alebo neoprávnenou zmenou, zverejnením alebo zničením osobných údajov, ktoré spracúvame. Opatrenia zahŕňajú prípadné šifrovanie, brány firewall, zabezpečené zariadenia a systémy prístupových práv. Pokiaľ by napriek bezpečnostným opatreniam došlo k narušeniu bezpečnosti, ktoré budú mať pravdepodobne negatívny dopad na vaše súkromie, budeme vás o narušení informovať čo najskôr. Pokiaľ máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na  playbook@sparring.io.