ROI (Return of Investment)

Návratnosť investície (ROI – Return on Investment) je matematický vzorec, ktorý môžu investori použiť na určenie hodnoty resp. výnosnosti ich investície. Najčastejšie sa vypočíta nasledovne:

ROI = (Čistý príjem z investície / Náklady na investíciu) x 100 (vyjadrené v %)

Náklady na investíciu nepozostávajú len z výšky investície, ale aj z ďalších nákladov, ako sú mzdy zamestnancov, poplatky, atď.

Posted