Transferové oceňovanie

Pri transakciách medzi závislými osobami (blízka rodina a osobne alebo majetkovo prepojená osoba prostredníctvom 25%-ného podielu na základnom imaní, hlasovacích právach alebo zisku) je potrebné vypracovať dokumentáciu, ktorá obháji, že dohodnuté podmienky spĺňajú trhové štandardy. Pre väčšinu transakcií je potrebné vypracovať len tzv. jednoduchú formu dokumentácie.

Posted