Dohoda medzi spoločníkmi (Shareholders‘ Agreement (SHA))

Dohoda medzi spoločníkmi alebo medzi akcionármi je klasická zmluva, ktorú môžu spoločníci spoločnosti uzatvoriť nad rámec zákonom predpísanej spoločenskej zmluvy. Vďaka jej neverejnému charakteru si v nej môžu dohodnúť citlivejšie vzájomné práva a povinnosti spojené s účasťou týchto osôb na spoločnosti. Pre porovnanie, spoločenská zmluva (resp. zakladateľská zmluva) upravuje skôr vzťahy medzi spoločníkmi a spoločnosťou.

Posted