Osobné údaje

Akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Príklady osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa, email (aj pracovný pozostávajúci z mena a priezviska a názvu spoločnosti), vek, informácia o vzdelaní, meste, v ktorom pracuje, údaj o správaní sa a konaní konkrétnej osoby, prezývka (ak sa údaj dá spojiť s konkrétnou fyzickou osobou), údaje o zdraví.

Posted