Kolektívne dielo

Kolektívnym dielom je v Česku dielo, na ktorého tvorbe sa podieľalo viacej autorov a ktoré je vytvárané z podnetu a pod vedením fyzickej alebo právnickej osoby a uvádzané na verejnosť pod iným menom, pričom príspevky zahrnuté do takéhoto diela nie sú schopné samostatného použitia.
Kolektívne diela sa považujú za zamestnanecké diela aj vtedy, keď boli vytvorené na objednávku; objednávateľ sa v takom prípade považuje za zamestnávateľa.

Posted