Dohody uzatvárané mimo pracovného pomeru (ČR)

Český zákonník práce pozná dva druhy dohôd:

Dohoda o prevedení práce –  Možno uzatvoriť s fyzickou osobou, ak rozsah práce, na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 300 hodín v kalendárnom roku.

Dohoda o pracovnej činnosti –  Možno uzatvoriť len, ak sa na jej základe má vykonávať pracovná činnosť v rozsahu v priemere najviac 20 hodín týždenne. Ponúkame vám jej vzor.

Obe dohody musia obsahovať informáciu o dobe, na ktorú sa uzatvárajú, pričom môže byť určitá alebo neurčitá.

Na Slovensku je úprava iná, pozri TU.

Posted