Hospodársky rok

Obdobie nepretržite po sebe idúcich 12 kalendárnych mesiacov, ktoré nie je zhodné s kalendárnym rokom.

Uplatňuje sa písomným oznámením daňovému úradu (na Slovensku do 30 dní od vzniku účtovnej jednotky (spoločnosti) alebo najmenej 15 dní pred zmenou účtovného obdobia a v ČR najmenej tri mesiace pred plánovanou zmenou). Účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, musí účtovná jednotka uplatňovať minimálne jedno účtovné obdobie.

Dôvodom zvolenia hospodárskeho roku za účtovné obdobie býva reflektovanie prirodzeného hospodárskeho cyklu (sezóny) alebo prispôsobenie sa zahraničnej materskej spoločnosti.

Posted