Spoločník

Spoločník je majiteľ spoločnosti. Ak je spoločníkov viac, tak je spolumajiteľom spoločnosti. Miera majetkovej účasti spoločníka na spoločnosti je vyjadrená obchodným podielom tohto spoločníka. V prípade akciovej spoločnosti hovoríme o akcionároch a o akciách. Spoločníkom resp. akcionárom sú vždy zakladatelia spoločnosti. Po založení spoločnosti sa spoločníkom resp. akcionárom môže tiež stať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, a to nadobudnutím obchodného podielu alebo akcií spoločnosti (napr. prevodom, v dôsledku dedenia, prípadne prevzatím záväzku na nový vklad pri zvýšení základného imania spoločnosti).

Posted