Dohody uzavírané mimo pracovní poměr (SR)

Slovenský zákon rozeznává tři různé druhy:

Dohoda o provedení práce – Lze uzavřít s fyzickou osobou, pokud rozsah práce (pracovního úkolu), na který se tato dohoda uzavírá, nepřesahuje 350 hodin v kalendářním roce.

Dohoda o brigádnické práci studentů – Lze uzavřít jen se žákem střední školy nebo studentem denní formy vysokoškolského studia, který nedovršil 26 let věku. Rozsah vykonávaných prací může být nejvíce 20 hodin týdně v průměru. Nabízíme vám její vzor.

Dohoda o pracovní činnosti – Lze uzavřít pouze pokud se na jejím základě má vykonávat pracovní činnost v rozsahu nejvíce 10 hodin týdně.

Všechny tyto dohody lze uzavřít jen na určitou dobu a maximálně na 12 měsíců.

V Česku je úprava jiná, viz zde.

Posted