Dohoda o brigádnickej práci študentov (SR)

Na Slovensku môže zamestnávateľ dohodu o brigádnickej práci uzatvoriť so žiakom strednej školy alebo študentom vysokej školy, ktorý nedovŕšil 26 rokov. Neoddeliteľnou súčasťou dohody je potvrdenie tohto štatútu žiaka alebo študenta.

Rozsah vykonávaných prác môže byť najviac 20 hodín týždenne v priemere. Dohoda môže byť uzatvorená najviac na dobu 12 mesiacov.

Znakom dohody o brigádnickej práci študentov je možnosť jej jednoduchého a rýchleho ukončenia, a to výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou lehotou, ktorá začína dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená.

Vzor Jazyk Právo
Vzor
Dohoda o brigádnickej práci študentov (.docx)
Jazyk
Slovenský
Právo
SK
Slovenský SK

V Česku sa namiesto dohody o brigádnickej práci študentov najčastejšie používa dohoda o pracovnej činnosti.

Posted