Dohoda o pracovnej činnosti (ČR)

Dohodu o pracovnej činnosti (DPČ) bude v Česku zamestnávateľ uzatvárať typicky so študentom vysokej alebo strednej školy. Nie je to ale podmienka a dohoda nájde uplatnenie aj v iných situáciách napr. na rôzne formy privyrobenia si.

Dohodu o pracovnej činnosti je možné uzavrieť len s určitými obmedzeniami. Na základe tejto dohody nie je možné vykonávať prácu v rozsahu prevyšujúcom v priemere 20 hodín týždenne, tento priemer sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, najviac však za 52 týždňov.

Znakom DPČ je možnosť jednoduchého a rýchleho ukončenia a to výpoveďou bez uvedenia dôvodu s pätnásťdňovou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť dňom, v ktorý bola výpoveď doručená druhej strane.

Vzor Jazyk Právo
Vzor
Dohoda o pracovní činnosti (.docx)
Jazyk
Český
Právo
CZ
Český CZ

Na Slovensku sa dohoda o pracovnej činnosti vyznačuje inými charakteristikami.

Posted