ROI (Return of Investment)

Návratnost investice (ROI – Return on Investment) je matematický vzorec, který mohou investoři použít k určení hodnoty resp. výnosnosti jejich investice. Nejčastěji se vypočítá následovně:

ROI = (Čistý příjem z investice / Náklady na investici) x 100 (vyjádřeno v %)

Náklady na investici se neskládají jen z výše investice, ale iz dalších nákladů, jako jsou mzdy zaměstnanců, poplatky, atp.

Posted