Režim zaměstnaneckého díla

Pokud je dílo vytvořené autorem v rámci plnění povinností vyplývajících mu z pracovněprávního vztahu, považuje se za zaměstnanecké dílo.

Majetková práva vykonává k zaměstnaneckému dílu zaměstnavatel, a to bez potřeby uzavírat o tom se zaměstnancem zvláštní dohodu. Může je dále postoupit třetí osobě. Autor (zaměstnanec) nesmí udělit třetí osobě souhlas k užití díla a autor je povinen sám se zdržet výkonu majetkových práv k tomuto dílu.

Zaměstnavatel může dílo i zveřejnit, označit dílo svým jménem, obchodním jménem nebo názvem, jakož i dílo dokončit, změnit anebo jinak do něho zasáhnout.

Posted