Režim díla na objednávku

Pokud je dílo vytvořené autorem na základě smlouvy o dílo, považuje se za dílo na objednávku.

U díla na objednávku platí, že autor udělil souhlas na užití díla na účel vyplývající ze smlouvy. Pokud však autor nemá mít možnost dílo sám použít nebo udělit souhlas na jeho použití třetí osobě, je se s ním nutné o tom dohodnout. Jinak tak učinit může.

Pokud je dílem na objednávku počítačový program, vztahuje se na takové dílo režim zaměstnaneckého díla.

Posted