Konečný uživatel výhod (Ultimate Beneficial Owner) (SR)

V případě právnické osoby je jím na Slovensku každá fyzická osoba, která skutečně ovládá nebo kontroluje právnickou osobu a každá fyzická osoba, ve prospěch které právnická osoba vykonává svou činnost nebo obchod. Je jím zejména fyzická osoba, která:

  • má přímý nebo nepřímý podíl nebo jejich součet nejméně 25 % na hlasovacích právech v právnické osobě nebo na jejím základním kapitálu,
  • má právo jmenovat, jinak ustanovit nebo odvolat statutární orgán, řídící orgán, dozorčí orgán nebo kontrolní orgán v právnické osobě nebo jakéhokoliv jejich člena,
  • ovládá právnickou osobu jiným způsobem, než je uvedeno v bodech výše,
  • má právo na hospodářský prospěch nejméně 25% z podnikání právnické osoby nebo z jiné její činnosti.
Posted