Dohoda mezi společníky (Shareholders’ Agreement (SHA))

Dohoda mezi společníky nebo mezi akcionáři je klasická smlouva, kterou mohou společníci společnosti uzavřít nad rámec zákonem předepsané společenské smlouvy. Díky jejímu neveřejnému charakteru si v ní mohou dohodnout citlivěji vzájemné práva a povinnosti spojené s účastí těchto osob na společnosti. Pro porovnání, společenská smlouva (resp. zakladatelská smlouva) upravuje spíše vztahy mezi společníky a společností.

Posted