Zásady ochrany soukromí

Vítejte na stránce Sparring Playbooku! Ctíme vaše soukromí. Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů) je informovat vás o našich postupech týkajících se shromažďování a používání vašich údajů, které s námi budete sdílet prostřednictvím naší webové stránky https://playbook.sparring.io/ (dále jen „Webové stránky). Prosím, tyto Zásady ochrany osobních údajů si pozorně přečtěte!

  • Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly naposledy upraveny 8. února 2021. Čas od času budeme Zásady ochrany osobních údajů měnit (zejména s ohledem na změny právních předpisů). O všech podstatných změnách Zásad ochrany osobních údajů vás však budeme informovat. Aktuální verzi je vždy možné najít na naší Webové stránce.
  • Vaše osobní údaje zpracováváme s náležitou péčí v souladu se všemi příslušnými právními předpisy, včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně údajů (dále jen „GDPR”).  
  • Zásady ochrany osobních údajů se vztahují výlučně na zpracování osobních údajů, které provádíme my sami. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nezabývají praktikami ochrany osobních údajů třetích stran a neneseme za ně odpovědnost. 
  • Vědomě nezpracováváme ani nepožadujeme informace od osob mladších 16 let. Údaje, o kterých se dozvíme, že byly poskytnuty osobou mladší 16 let bez souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců, vymažeme.

1. Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

1.1 Vaše osobní údaje jsou zpracovávány naší společností Law & Tech s.r.o., se sídlem Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice – městská část Staré Město, Slovenská Republika, IČO: 53 004 621, zapsanou v Obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl Sro, Vložka č. 48484 / V (dále jen „správce”, „my”, „nás” nebo „náš”).

1.2 Pokud se chcete dozvědět více o zpracovávání a ochraně vašich osobních údajů nebo máte jakékoliv další otázky, můžete nás kontaktovat na emailové adrese playbook@sparring.io.

2. Jaká osobní data zpracováváme?

Můžeme o vás sbírat následující druhy informací:

2.1 Osobní údaje

Můžeme sbírat a zpracovávat zejména vaši emailovou adresu, kterou dobrovolně poskytnete při používání naší Webové stránky.

2.2 Technické informace

Můžeme automaticky shromažďovat technické údaje při návštěvě nebo interakci s naší Webovou stránkou. Technické údaje mohou zahrnovat zejména čas a datum návštěv uživatelů, zvyklosti při procházení, IP adresu, název prohlížeče, typ počítače nebo zařízení, přes které přistupujete k Webové stránce, čas strávený na Webové stránce a další podobné technické informace. V omezeném počtu případů je možno použít technická data a identifikovat vás díky nim jako jednotlivce, čímž se z nich stanou osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, technické údaje však nikdy nepoužíváme k vaší identifikaci jako jednotlivce.

2.3 Cookies

2.3.1 Co jsou cookies?

(a) Aby naše webová stránka fungovala správně, někdy do vašeho zařízení ukládáme malé datové soubory nazývané cookies nebo jiné podobné technologie.

(b) Cookie je malý textový soubor, který Webová stránka ukládá do vašeho zařízení při její návštěvě. Dočasné soubory cookies (session based cookies) jsou uloženy pouze při otevřeném prohlížeči a při zavření prohlížeče se automaticky odstraní. Permanentní cookies (permanent cookies) vydrží, dokud je vy nebo váš prohlížeč neodstraní nebo dokud nevyprší jejich platnost.

2.3.2 Jaké používame cookies?

(a) Používáme vlastní nezbytné soubory cookies, konkrétně WordPress cookies, které jsou nezbytné pro fungování Webové stránky, pomáhají jí lépe fungovat a uživatelé tak díky nim mají lepší zážitek z jejího používání.

(b) Používáme také funkční soubory cookies (ppl_language cookies) využívané Polylang pluginem pro zapamatování vašich jazykových preferencí během vaší návštěvy Webové stránky. Tyto cookies jsou uloženy po dobu jednoho roku.

(c) Dále používáme výkonnostní soubory cookies (ppwp_wp_session cookie), které nám umožňují postarat se o to, aby byla vaše návštěva na Webové stránce více personalizována. Výkonnostní soubory cookies jsou vymazány v momentě, kdy zavřete okno prohlížeče.

(d) Nakonec používáme také statistické soubory cookies (_ga, _gid and _gat_UA-194136466-1), které nám pomáhají porozumět tomu, jak uživatelé interegují s Webovou stránkou. Díky nim máme informaci o tom, kolik máme návštěvníků Webové stránky, jak dlouho se na Webové stránce zdrželi, odkud na ni přišli, v jaké časové zóně se nacházejí, atp. Tyto cookies jsou uloženy nejdéle po dobu dvou let, ledaže máte taková nastavení prohlížeče, podle kterého jsou tyto cookies vymazány poté, co zavřete okno prohlížeče.

2.3.3 Jak nastavit cookies?

Při první návštěvě Webové stránky vás informujeme o používání cookies (s ohledem na cookies uvedené v odstavci 2.3.3 (b) až (d)), a případně též vyžádáme souhlas s použitím cookies. Soubory cookies nebudou použity pro žádné jiné účely než ty, které jsou uvedeny výše.

3. Jaké jsou účely a právní základ pro zpracování vašich osobních údajů?    

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy, která mezi námi existuje v důsledku vašeho rozhodnutí využít službu, kterou nabízíme přes Webovou stránku.

Vaše údaje zpracováváme, abychom vám mohli poskytnout vzor právního dokumentu, který si dobrovolně stáhnete z naší Webové stránky, což může zahrnovat zpracování osobních údajů, které je nezbytné např. pro následující činnosti zpracování:

  • zaslání vzoru právního dokumentu a případně následující komunikace,
  • informování o změnách v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Za tímto účelem zpracováváme následující osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli: vaši e-mailovou adresu, kterou dobrovolně poskytnete při používání naší Webové stránky.

Právní základ pro takové zpracování: splnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

4. Kdo jsou příjemci vašich osobních dat?

Vaše osobní údaje nesdílíme s žádným příjemcem mimo organizaci správce, s výjimkou případů, kdy nastane jedna z následujících okolností:

  • sdílení je nezbytné ze zákonných důvodů

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s jinými příjemci, pokud máme v dobré víře za to, že přístup k vašim osobním údajům a jejich použití je přiměřeně nutné k: (i) splnění povinností plynoucích z právních předpisů a/nebo soudních rozhodnutí, (ii) odhalování nebo předcházení podvodů, bezpečnostních nebo technických problémů, (iii) ochraně našich zájmů, majetku nebo bezpečnosti nebo ochraně zájmů, majetku nebo bezpečnosti našich uživatelů nebo veřejnosti, avšak pouze, pokud je to v souladu s právními předpisy. Pokud to bude možné, budeme vás o takovém sdílení informovat.

5. Předání vašich osobních údajů do zemí mimo EU/EPH?

5.1 Správce může vaše osobní údaje předat do zemí mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor, kde spolupracujeme s externími poskytovateli služeb. V takovém případě předáváme vaše osobní údaje výhradně do zemí, které jsou považovány za země s odpovídající úrovní ochrany osobních údajů v souladu s rozhodnutím Evropské komise, nebo v nichž jsou zavedeny odpovídající ochranná opatření na ochranu vašich osobních údajů, jako jsou standardní smluvní doložky, závazná vnitřní pravidla společnosti. Bez ohledu na zemi, ve které jsou vaše osobní údaje zpracovávané, přijímáme přiměřené technické, právní a organizační opatření, abychom zajistili, že úroveň ochrany je stejná jako v Evropské unii a Evropském hospodářském prostoru. Pokud se chcete dozvědět více o mezinárodním předávání vašich osobních údajů a příslušných zárukách, které máme zavedené na úpravu předání vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na playbook@sparring.io.

5.2 Pokud by se udála fúze, akvizice nebo jiná reorganizace, tak v jejím důsledku mohou být vaše údaje předány. O jakékoli takové skutečnosti vás budeme informovat (například prostřednictvím zprávy na vaši e-mailovou adresu) a vysvětlíme vám vaše možnosti.

6. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme jen pokud je to právně dovoleno a nutné pro účely, pro které byly shromážděny. Kromě případů, kdy je vymazání vašich údajů v rozporu s právními předpisy nebo je potřebujeme v souladu s našimi legitimními obchodními zájmy (např. předcházení podvodů a zvyšování bezpečnosti a ochrany uživatelů), budou vaše údaje z našich úložišť a systémů vymazány do tří let od jejich získání.

7. Jaká jsou vaše práva?

7.1 Právo na přístup

Nabízíme Vám přístup k vašim osobním údajům, které zpracováváme. To znamená, že nás můžete kontaktovat a vyžádat si od nás potvrzení, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány nebo ne, a pokud ano, máte právo požádat o přístup k vašim údajům, které vám poskytneme formou tzv. “registru” (zejména uvedeme účel, kategorii osobních údajů, kategorii příjemců osobních údajů, dobu po kterou budou osobní údaje uchovávány nebo kritéria pro stanovení doby uchovávání).

7.2 Právo na opravu

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají.

7.3 Právo na výmaz

Můžete nás také požádat o vymazání vašich osobních údajů z našich systémů. Takové žádosti budeme akceptovat, pokud nebudeme mít zákonné oprávnění vaše osobní údaje nevymazat.

7.4 Právo na omezení zpracování

Můžete nás požádat, abychom omezili určité zpracování vašich osobních údajů. Pokud omezíme určité zpracování vašich osobních údajů, může to vést k omezením při používání naší Webové stránky.

7.5 Právo na přenositelnost údajů

Máte právo obdržet vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu za účelem předání osobních údajů jinému správci.

7.6 Jak uplatnit svoje práva 

Svá práva uvedená výše můžete uplatnit bezplatně, písemně zasláním e-mailu na playbook@sparring.io. Je možné, že budeme požadovat potvrzení vaší identity v závislosti na vaší žádosti.

8. Mohu si stěžovat? 

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů není v souladu s příslušnými právními předpisy týkající se ochrany osobních údajů, můžete podat stížnost na příslušný dozorový úřad pro ochranu údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů ČR).

9. Jsou data bezpečná?

Přijímáme všechna přiměřená a vhodná bezpečnostní opatření, abychom nás i vás chránili před neoprávněným přístupem nebo neoprávněnou změnou, zveřejněním nebo zničením osobních údajů, které zpracováváme. Opatření zahrnují případné šifrování, brány firewall, zabezpečené zařízení a systémy přístupových práv. Pokud by navzdory bezpečnostním opatřením došlo k narušení bezpečnosti, které bude mít pravděpodobně negativní dopad na vaše soukromí, budeme vás o narušení informovat co nejdříve. Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat na playbook@sparring.io.