Vzťahy medzi zakladateľmi

Prečo je dôležité upraviť si vzťahy písomne? A kde? V spoločenskej zmluve, stanovách alebo v dohode spoločníkov (tzv. Shareholders’ Agreement)? Aký je medzi týmito dokumentmi rozdiel? Čítajte ďalej.

Spoločne so založením spoločnosti by si zakladatelia mali upraviť vzťahy medzi sebou tak, aby predišli budúcim a často zbytočným sporom. Dobre nastavené pravidlá dokážu dokonca zvýšiť stabilitu tímu v ťažkých časoch. Navyše, pri investícii sa dohode o vzájomných právach a povinnostiach nevyhnete.

Vzťahy medzi zakladateľmi sú upravené v obligatórnej spoločenskej zmluve (v prípade akciovej spoločnosti v stanovách) a niekedy tiež paralelne v dobrovoľne uzavretej dohode medzi spoločníkmi (Shareholders‘ Agreement SHA). 

1. Spoločenská zmluva vs. SHA

Spoločenská zmluva, stanovy a dohoda medzi spoločníkmi sú 3 odlišné dokumenty, nie synonymá!

Zatiaľ čo spoločenská zmluva a stanovy obsahujú len povinné korporátne údaje (o spoločníkoch, základnom imaní, prvých konateľoch, dozornej rade a iné), SHA upravuje práva a povinnosti detailnejšie, s dôrazom na vzájomné vzťahy spoločníkov (napr. vesting), systém riadenia spoločnosti a zamedzenie vzniku budúcich konfliktov. Na rozdiel od SHA, uzatvorenie a zmeny spoločenskej zmluvy sú podmienené schválením valného zhromaždenia.

(Ne)verejnosť

Kým spoločenská zmluva a stanovy sa povinne ukladajú do zbierky listín verejne prístupnej v obchodnom registri, SHA sa nezverejňuje. SHA je teda vhodným nástrojom na úpravu citlivých vzťahov medzi spoločníkmi, ako napríklad spôsob nominácie konateľov resp. členov dozornej rady, podmienky vydávania zamestnaneckých podielov a akcií (ESOP), konkurenčné doložky alebo podmienky vstupu investora/investorov.

2. Spoločenská zmluva

Spoločenská zmluva môže upravovať, okrem povinných korporátnych údajov, tiež iné dôležité technikality, ktoré, ak majú byť vymožiteľné, musia byť v spoločenskej zmluve. Ide najmä o predkupné právo, zákaz dedenia obchodného podielu, podiel na hlasovacích právach a  zisku a iné, pričom je možné ich došpecifikovať (nad zákonný rámec) bližšie v SHA.

V prípade rozporu spoločenskej zmluvy a SHA má prioritu spoločenská zmluva.

 • Predkupné právo 

Pre prípad prevodu obchodného podielu inému spoločníkovi resp. osobe mimo spoločnosti, môžete zakotviť predkupné právo. V takom prípade predávajúci musí prevádzaný obchodný podiel najskôr ponúknuť ostatným spoločníkom za cenu, za ktorú ho plánuje predať. Ak o daný obchodný podiel prejavia záujem viacerí, typicky by si ho mali rozdeliť podľa proporcionality svojich existujúcich obchodných podielov. Presné aspekty predkupného práva si však môžete ukotviť v spoločenskej zmluve. Výhodou predkupného práva je, že spoločníci majú možnosť kontrolovať vstup tretích strán do svojej spoločnosti.

 • Vylúčenie dedenia obchodného podielu

Pri fyzických osobách je vhodné vylúčiť dedenie obchodného podielu (v Česku ale nie je možné pri a.s. a družstve), aby zakladatelia nestratili kontrolu nad spoločnosťou. Pri dedení totiž nemáte dosah na to, kto obchodný podiel zdedí a mnohokrát ani neviete, kto dediči sú alebo budú. Prebiehajúce dedičské konanie k zdedenému obchodnému podielu môže tiež ochromiť resp. spomaliť valné zhromaždenie pri jeho rozhodovaní.

V dôsledku vylúčenia dedenia, obchodný podiel smrťou spoločníka prechádza na spoločnosť, ktorá ho následne (ideálne na základe dohodnutého kľúča) prevedie na zostávajúcich spoločníkov. Spoločnosť zároveň vyplatí dedičov za takto nadobudnutý obchodný podiel. 

 • Hlasovanie

Hlasovanie predstavuje základnú schopnosť manažovať spoločnosť. Startupy sú typické častými zmenami vlastníckej štruktúry. Pri rozdelení hlasovacích práv sa snažte myslieť aspoň na 3 až 5 rokov dopredu a nechávajte si dostatočnú rezervu. Možností máte viac. Napr. nie každý spoločník musí mať rovnaké alebo hlasovacie práva proporčné k výške obchodného podielu. Pri ESOP-e je bežné, že členovia tímu nemajú žiadne hlasovacie práva. Investorom tiež záleží na tom, aby po seed investícií mali väčšinu hlasovacích práv zakladatelia. Ak sa priveľmi rozriedia, ich spoločnosť sa môže stať v očiach investorov neatraktívnou.

 • Súhlas s prevodom obchodného podielu

Kontrolu nad vstupom tretích strán do vašej spoločnosti viete zabezpečiť aj zakotvením potreby súhlasu valného zhromaždenia spoločnosti s prevodom obchodného podielu. Pre tento účel viete nastaviť aj vyšší počet potrebných hlasov, ako zákonom vyžadovanú väčšinu hlasov prítomných spoločníkov. Súhlas s prevodom obchodného podielu vie fungovať aj popri predkupnom práve. 

3. SHA

Okrem neverejnosti je hlavnou výhodou SHA jej zmluvná voľnosť a flexibilita. Zmluvnými stranami sú všetci alebo len niektorí spoločníci. Zmluvnou stranou môže byť aj samotná spoločnosť, najmä v prípade, ak chcete, aby niektoré povinnosti dodržiavala aj ona. Môže ísť o povinnosť neudeliť výhradnú licenciu k IP tretej strane (napr. ak ide o produktový startup). 

V SHA odporúčame dohodnúť sankčný mechanizmus pre prípad jej porušenia zmluvnou stranou (bad leaver). Sankcia za takéto porušenie je súdne vymožiteľná. Častou sankciou je povinnosť porušujúceho spoločníka predať svoj obchodný podiel za zníženú hodnotu ostatným spoločníkom. Sankciou tiež môže byť povinnosť vrátiť celú alebo časť poskytnutej investície investorovi.

Nakoľko je SHA zmluvou, na akékoľvek zmeny je potrebný  podpis všetkých zmluvných strán. Pri veľkom počte zmluvných strán môže byť pristúpenie nových spoločníkov alebo nutnosť zmeniť čo i len jedno ustanovenie SHA nočnou morou. Preto odporúčame dohodnúť mechanizmus splnomocnenia niektorej zmluvnej strany na podpis pristúpenia nového spoločníka alebo dodatku k SHA ohľadom (aspoň) menej významných zmien. 

4. Zakladné inštitúty SHA

Zákon neustanovuje povinné náležitosti SHA, je však niekoľko štandardných inštitútov:

 • Právo pridať sa k predaju (tag-along

Tag along chráni menšinových spoločníkov, ktorým umožňuje predať svoj podiel spoločne s ďalšími spoločníkmi, ktorý chcú exitovať spoločnosť. Cieľom je zamedziť situácii, v ktorej sa zakladatelia dohodnú s novým kupujúcim na exite, pričom “zabudnú” zapojiť menšinových spoločníkov. Tag along tak vnáša do tímu väčšiu dôveru. Nezabudnite však na to, že dôsledkom tag alongu je znížená likvidita obchodného podielu.

 • Právo požadovať predaj (drag-along)

Drag along obvykle slúži zakladateľom, ktorým umožňuje prinútiť menšinových spoločníkov (investorov a členov tímu) predať svoje podiely pri celkovom exite spoločnosti. Kupujúci totiž môže akvizíciu podmieniť nadobudnutím 100% podielu spoločnosti. Drag along zvyšuje schopnosť zakladateľov disponovať spoločnosťou.

 • Konkurenčné doložky pre spoločníkov (non-compete)

Non-compete zabraňuje úniku know-how ku konkurencii, resp. vytváraniu novej konkurencie samotnými spoločníkmi. Podstatou je záväzok spoločníkov, že po dobu vyvíjania aktivít v spoločnosti a zvyčajne 12 až 24 mesiacov po zániku svojej účasti v nej, nebudú vykonávať, ani sa inak podieľať na činnostiach, ktoré by mali konkurenčný charakter.

 • Zamestnanecké podiely (ESOP) a vesting

Podiely distribuované členom tímu zvyšujú lojalitu, keďže členovia tímu nie sú zamestnancami v pravom slova zmysle, ale partnermi. Ak sa bude dariť spoločnosti, budú z toho profitovať aj oni. Podiel v spoločnosti sa však nerozdáva. Členovia tímu si ho musia zaslúžiť. 

Väčšina spoločností podmieňuje nadobudnutie podielu prácou počas 3 až 4 ročného obdobia. Niekedy veľkosť obchodného podielu určuje aj naplnenie dohodnutých KPIs. 

Výhody:

 1. Znižuje fluktuáciu tímu, keďže jeho členovia sú motivovaní vydržať až do konca vestingového obdobia, a to hlavne počas ťažších období.
 2. Znížená fluktuácia v tíme znižuje náklady na hiring a zaúčanie nových členov.

Vesting je možné nastaviť podľa nasledovných kritérií:

 1. Čas nadobudnutia podielu: Vestingová doba sa väčšinou pohybuje medzi 3 až 4 rokmi.
 2. Cliff: Je to akási “garantovaná hranica” stanovujúca minimálnu dobu (typicky 12 mesiacov) spolupráce predtým, ako pracovník získa nárok na prvú vyvestovanú časť podielu. Ak člen tímu opustí spoločnosť skôr ako nastane cliff, nezíska žiadny podiel.
 3. Frekvencia vestingu: Po uplynutí cliffu sa zostávajúci podiel môže vestovať v pravidelných intervaloch, typicky raz ročne, alebo raz mesačne. Ročné cykly predstavujú pri niektorých typoch ESOPov menšiu administratívnu záťaž. 
 4. Výpočet veľkosti podielu: Pri kľúčových ľuďoch je obvyklé si s nimi vopred dohodnúť veľkosť podielu (podliehajúci riedeniu), ktorý môžu počas 3 až 4 rokov vyvestovať. Ostatní členovia tímu typicky získavajú podiely naviazané na výšku ich odmeny, napr. každý mesiac vestujú ekvitu v hodnote 20% z ich mesačnej odmeny. V tomto prípade je potrebné stanoviť vzorec kalkulácie hodnoty spoločnosti. Možností je tu ale viacero.

 • Podmienky odchodu zakladateľa 

Vesting sa často aplikuje aj na samotných zakladateľov, ktorí sú pre úspech biznisu kľúčoví a nie sú jednoducho nahraditeľní. Vesting pre zakladateľov možno kombinovať aj s lock-up period (dlhou výpovednou lehotou), ktorá umožňuje zakladateľovi startup opustiť až po uplynutí napr. 12 mesačnej lehoty po oznámení s tým, že počas nej je odchádzajúci zakladateľ povinný zaučiť svoju náhradu.

 • Ruská ruleta (deadlock shoot out)

Výnimočne sa môže stať, že dôjde k zablokovaniu valného zhromaždenia (deadlock) jedným alebo skupinou spoločníkov. Tým sa znemožní fungovanie spoločnosti. Riešením je ruská ruleta (shoot out). Najčastejšie sa to stáva pri dôležitých rozhodnutiach, kde je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých hlasov, napr. predaj podniku, vstup nového investora.

Mechanizmus:

Blokovaní spoločníci môžu vyzvať blokujúcich spoločníkov, aby tí od blokovaných spoločníkov odkúpili podiely za stanovenú cenu. Ak blokujúci spoločníci túto ponuku nevyužijú, automaticky ponúknu na predaj svoje podiely blokovaným spoločníkom pri rovnakej cene a tí majú povinnosť ich kúpiť. 

 • Ustanovenie proti riedeniu podielu (anti-dilution)

Pri budúcich investičných kolách, v ktorých bude cena za podiel nižšia, ako v predchádzajúcich kolách (down round), sa môžu aktivovať mechanizmy proti neproporčnému riedeniu podielov existujúcich investorov. Máte 2 možnosti: broad-based weighted average a full ratchet. Ide však o komplikované mechanizmy a odporúčame ich konzultovať s odborníkmi.  

5. Obmedzenia SHA (nie je všemocná)

SHA by sa nemala so spoločenskou zmluvou a zákonmi dostať do rozporu. Mohlo by sa stať, že niektoré ustanovenia nebude možné účinne aplikovať v praxi, nakoľko vo vzťahu k tretím osobám sa vždy aplikuje režim spoločenskej zmluvy. Napríklad, ak SHA vylúči dedenie obchodného podielu, no spoločenská zmluva nie, dedenie obchodného podielu zostane zachované.

Posted
Feedback
Našli ste, čo ste hľadali?

Dajte nám vedieť, či je pre Vás obsah relevantný.

Vyplniť rýchly dotazník