Ako zazmluvniť svoj interný tím

Akou zmluvou zazmluvniť členov tímu? Pracovnou zmluvou alebo obchodnou zmluvou cez živnosť alebo spoločnosť? A ako s tým súvisí čierna práca? Nižšie sa dočítate výhody a nevýhody jednotlivých foriem.

Radou nad zlato je, že už aj v garážovej (pre-seed) fáze startupu sa oplatí písomne si zazmluvniť celý interný tím. Možnosti sú tri, je možné vybrať vhodnú zmluvu pre každého.

1. Pracovná zmluva so zamestnancom

Prípadne niektorá z dohôd uzatváraných mimo pracovného pomeru.

Pracovná zmluva sa najčastejšie uzatvára s office managerom a inými back-office pracovníkmi, niekedy aj s kreatívcami (software vývojármi, designermi). 

Výhody

 • Z pohľadu zamestnancov ponúka lákavú ochranu, t.j. napríklad garantovaný minimálny počet dní dovolenky, komplikovanejšie vypovedanie zmluvy, limitovaná zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnancom.
 • Automatická aplikácia režimu zamestnaneckého diela, vďaka ktorému je duševné vlastníctvo pracovníka k dielu, ktoré vytvoril (napr. software), prevedené na spoločnosť bez potreby uzatvárania ďalších zmlúv. Pozor: Režim “zamestnaneckého diela” sa na Slovensku nevzťahuje na dohody uzatvárané mimo pracovného pomeru (napr. dohoda o brigádnickej práci študenta), a preto je s dohodárom potrebné uzatvoriť aj bezodplatnú licenčnú zmluvu, na základe ktorej budú prevedené práva k dielu, ktoré vytvoril. V Česku sa režim zamestnaneckého diela uplatní automaticky aj na dohody mimo pracovný pomer.
 • Neexistuje riziko tzv. práce na čierno (známa aj ako schwarz systém alebo nelegálna práca). Viac k práci na čierno v našom blogu Práca na čierno v SR.

Nevýhody

 • Vysoké daňové a odvodové zaťaženie cca. 48 % v SR a cca. 45 % v ČR – prehľadnú kalkulačku príjmov a odvodov nájdete napríklad TU (pre SR) alebo TU (pre ČR).
 • Obmedzená flexibilita na strane zamestnávateľa v HR agende, napr. pri znižovaní úväzku alebo prepúšťaní.
 • Množstvo zákonných povinností a nákladov zamestnávateľa, napr. na vytvorenie zdravotnej služby, zabezpečenie povinností v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, notifikácie sociálnej poisťovne a ďalšie, za ktorých nesplnenie hrozia rôzne pokuty.

Hoci pracovná zmluva môže byť krátka, na vzťah sa aplikuje množstvo zákonných ustanovení, ktoré celý vzťah striktne regulujú a tým komplikujú. Na druhej strane pre obe strany prináša istú mieru ochrany a istoty. Pri niektorých rolách je to najschodnejšia cesta.

Vzor pracovnej zmluvy nájdete na konci článku.

Pozor: Pracovnú zmluvu nikdy neuzatvárať s konateľom spoločnosti na výkon činnosti konateľa.

Konateľ nemusí mať uzatvorenú žiadnu zmluvu alebo sa s ním uzavrie zmluva o výkone funkcie konateľa. Táto zmluva musí mať písomnú formu a musí ju schváliť valné zhromaždenie spoločnosti.

V zmluve o výkone funkcie sa môže stanoviť, že konateľ vykonáva funkciu bezodplatne. Ak bude funkcia odplatná pozor na to, že z odmeny sa platia rovnaké odvody ako pri mzde na základe pracovnej zmluvy.

Ak sa neuzavrie zmluva o výkone funkcie, ktorá by stanovovala výšku odmeny konateľa, v Česku platí, že výkon funkcie je bezplatný. Naopak na Slovensku by konateľovi patrila odmena vo výške, ktorá je obvyklá v čase vzniku funkcie za činnosť obdobnú činnosti, ktorú konateľ vykonáva.

2. Zmluva s freelancerom

t.j. samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO) / živnostníkom

Najčastejšie ide o zmluvu o dielo alebo mandátnu zmluvu podľa Obchodného alebo Občianskeho zákonníka (V SR) alebo príkaznú zmluvu resp. inominátnu zmluvu podľa Občianskeho zákonníka (v ČR) so živnostníkom.

Môže byť vhodná pre predajcov (sales), software vývojárov, designerov, prípadne iné kreatívne roly, napr. v rámci marketingu.  

Výhody

 • Daňové a odvodové zaťaženie 19 – 51 % z príjmu v SR a cca. 36 – 43 % z príjmu v ČR (resp. v ČR je pre živnostníkov od januára 2021 tiež možnosť registrovať sa k paušálnej dani, ktorá zahŕňa aj odvody a v roku 2023 sa platí vo výške 6.208,- Kč mesačne). V SR je veľký rozptyl, nakoľko na pasívne príjmy (t.j. príjmy napr. z dividend, z prenájmu a z udelenia licencie k vytvorenému dielu) sa nevzťahujú sociálne a zdravotné odvody. Daň z príjmu je v SR vo výške 15 % pri príjme do 100.000,- EUR. V ČR je daň z príjmu 15 % pri príjme do 1.935.552 Kč (v 2023) a 23 %, ak je príjem nad touto hranicou, zvyšok sú odvody. V obidvoch krajinách je možné uplatňovať paušálne výdavky – v SR vo výške 60 % z príjmu, v ČR od 30 do 80 % z príjmu (pri voľných živnostiach to je 60 %, maximálne však 1.200.000 Kč ročne).
 • Nízke administratívne náklady pri založení živnosti aj počas jej trvania. Je možné ju založiť už za 1 deň napr. cez Firmáreň (v SR) alebo zalozfirmu.cz (v ČR). (Po získaní živnosti pozor na nekalé praktiky spoločností, ktoré sa tvária ako oficiálne úrady a ponúkajú nepotrebné služby)
 • Vysoká flexibilita a sloboda zmluvných strán.
 • Ak nie je dohodnutý iný režim, freelancer ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom (zamestnanec len do výšky štvornásobku (v SR) resp. štyriapolnásobku (v ČR) jeho priemerného mesačného zárobku).

Nevýhody

 • Riziko práce na čierno – zmluvu nie je možné uzatvárať s členmi teamu, ktorí vykonávajú “závislú prácu”. Typickou závislou prácou je back-office alebo HR, pretože tu vzniká hierarchický vzťah medzi zamestnancom a spoločnosťou. Viac k práci na čierno v našom blogu Práca na čierno v SR.
 • Prevod duševného vlastníctva nie je automatický, je potrebné ho dôkladne upraviť.
 • Freelancer ručí svojím majetkom – dá sa však pohrať s limitáciou výšky zodpovednosti za škodu, ak je ochota oboch strán.

Freelance režim je vhodný pre kreatívne role v tíme. Ide tu však o B2B vzťah, v ktorom je freelancer menej chránený ako zamestnanec s pracovnou zmluvou. Strata tejto ochrany je kompenzovaná vyšším čistým príjmom. Je dôležité ošetriť kľúčové aspekty, ako prevod duševného vlastníctva, limitáciu zodpovednosti za škodu a vylúčenie práce na čierno.

Developerské štúdia často kontraktujú dizajnérov, developerov a sales ako freelancerov, zatiaľ čo na back-office role (office manager, finance, HR) aplikujú pracovné zmluvy. Konatelia majú zmluvy o výkone funkcie, niekedy kombinované s freelance režimom, ak to ich rola v spoločnosti umožňuje, tzn. že ak popri konateľstve stíhajú pre spoločnosť robiť aj iné činnosti, nesúvisiace s funkciou konateľa.

3. Zmluva so spoločnosťou

Najčastejšie ide o zmluvu o dielo podľa obchodného zákonníka (alebo v ČR podľa občianskeho zákonníka) a licenčnú zmluvu s jednoosobovou s.r.o.

Typicky je vhodná pre člena tímu s príjmom aspoň nad 40.000 EUR ročne, ktorý má dostatočne vysoké zodpovedajúce náklady.  

Výhody

 • Majiteľ (spoločník) spoločnosti ručí za záväzky spoločnosti len výnimočne (napr. ak je spoločnosť v kríze).
 • Spolupráca touto formou zásadne znižuje riziko práce na čierno.
 • Pri registrácii za platcu DPH je tu možnosť nakupovať vybraný tovar a služby bez DPH.
 • Neaplikuje sa povinnosť platenia odvodov z príjmu s.r.o. (aplikovala by sa na vyplácanie odmeny konateľa alebo na mzdu). Ak má navyše s.r.o. dostatok nákladov (sídlo, auto, materiál, technika), môže to byť zaujímavé aj z pohľadu znižovania výšky dane z príjmu.

Nevýhody

 • Zložitý prevod duševného vlastníctva od autora (fyzickej osoby, ktorou je spoločník a konateľ) na spoločnosť, pretože spoločnosť často nemá priamy zmluvný vzťah so samotným autorom. Toto je možné ošetriť buď trojstrannou zmluvou medzi spoločnosťou, s.r.o. a autorom alebo samostatnou zmluvou o bezodplatnom prevode duševného vlastníctva medzi spoločnosťou a autorom.
 • Vlastná s.r.o. si vyžaduje vlastného účtovníka, je s ňou spojených veľa nákladov a pomerne veľké množstvo času majiteľa danej s.r.o. na jej úspešné administrovanie.
 • Nízka flexibilita pri užívaní financií spoločnosti jej majiteľom.

Tento režim vyžaduje viac starostlivosti a energie, no pri vyššom príjme dokáže pre majiteľa spoločnosti prinášať mnoho benefitov. 

4. Slobodný autor

Ak s autorom nie je uzatvorená pracovná zmluva a autor nemá založenú ani živnosť ani spoločnosť.

Príjmy autora zdaňuje objednávateľ diela vo výške 19 % (v SR) resp. 15 % (v ČR) formou zrážkovej dane (ak nie je dohodnuté inak). Ak autor nemá iný príjem a zdravotné odvody za neho neplatí štát (napr. z titulu statusu študenta), musí si platiť minimálne zdravotné odvody. Táto forma nie je často využívaná.

Posted
Feedback
Našli ste, čo ste hľadali?

Dajte nám vedieť, či je pre Vás obsah relevantný.

Vyplniť rýchly dotazník