Zmluva o dielo

Autor môže vytvoriť dielo pre inú osobu na základe zmluvy o dielo, pričom v tejto môže tretej osobe poskytnúť aj licenciu na jeho využívanie. Náš vzor toto umožňuje, pričom ide o jednoduchú zmluvu, ktorá môže byť použitá na akýkoľvek typ diela (design, počítačový program, text, a pod.).

Vo vzore je zaplatenie ceny nastavené ako jednorazová platba po odovzdaní diela, pričom je samozrejme možné nastaviť iné metódy platenia, napr. postupné platenie odmeny za jednotlivé časti diela (milestones) alebo zálohové platby pred dokončením diela.

Vzor Jazyk Právo
Vzor
Zmluva o dielo (.docx)
Jazyk
Slovenský
Právo
SK
Slovenský SK
Vzor
Smlouva o dílo (.docx)
Jazyk
Český
Právo
CZ
Český CZ
Vzor
Framework Contract for Work (.docx)
Jazyk
Anglický
Právo
SK
Anglický SK
Posted