Zmluva o spracúvaní osobných údajov (DPA)

DPA je zmluva medzi prevádzkovateľom osobných údajov (napríklad spoločnosťou) a sprostredkovateľom osobných údajov (napríklad externým poskytovateľom služieb). 

Zmluva je v zmysle GDPR typicky potrebná v situácii, kedy má vaša spoločnosť externého poskytovateľa služieb, ktorému sprístupňuje ňou zozbierané osobné údaje, a to za tým účelom, aby tento poskytovateľ poskytol svoje služby.

V DPA sa okrem iného určuje účel a doba spracúvania osobných údajov sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa, druh osobných údajov, ktoré sa majú spracúvať a vymedzujú sa v nej práva a povinnosti oboch zmluvných strán.

V zmysle poskytnutého vzoru sprostredkovateľ nie je oprávnený prenášať osobné údaje spracúvané podľa DPA do tretích krajín bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa. 

Vzor Jazyk Právo
Vzor
Zmluva o spracúvaní osobných údajov (DPA) (.docx)
Jazyk
Slovenský
Právo
SK
Slovenský SK
Vzor
Data Processing Agreement (DPA) (.docx)
Jazyk
Anglický
Právo
SK
Anglický SK
Posted