Jak zasmluvnit svůj interní tým

Jakou smlouvou zasmluvnit členy týmu? Pracovní smlouvou nebo obchodní smlouvou prostřednictvím živnost nebo společnosti? Jak s tím souvisí práce na černo? Níže se dočtete výhody a nevýhody jednotlivých forem.

Radou nad zlato je, že už i v garážové (pre-seed) fázi startupu se vyplatí písemně zasmluvnit celý interní tým. Možnosti jsou tři, a je tak možné vybrat vhodnou smlouvu pro každého.

1. Pracovní smlouva se zaměstnancem

Případně některá z dohod uzavíraných mimo pracovní poměr.

Pracovní smlouva se nejčastěji uzavírá s office manažerem a jinými back-office pracovníky, někdy i s kreativci (software vývojáři, designéry). 

Výhody

 • Z pohledu zaměstnanců nabízí lákavou ochranu, tj. například garantovaný minimální počet dní dovolené, komplikovanější vypovězení smlouvy, limitovaná odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem.
 • Automatická aplikace režimu zaměstnaneckého díla, díky kterému je duševní vlastnictví zaměstnance k dílu, které vytvořil (např. software), převedeno na společnost bez potřeby uzavírání dalších smluv. Pozor: Režim „zaměstnaneckého díla” se na Slovensku nevztahuje na dohody uzavírané mimo pracovní poměr (např. dohoda o brigádnické práci studenta), a proto je se stranou dohody potřeba uzavřít i bezúplatnou licenční smlouvu, na základě které budou převedena práva k dílu, které vytvořila. V Česku se režim zaměstnaneckého díla uplatní automaticky i na dohody mimo pracovní poměr.
 • Neexistuje riziko tzv. práce na černo (známé i jako schwarz systém nebo nelegální práce). Více k práci na černo na našem blogu Práce načerno v SR.

Nevýhody

 • Vysoká daňová a odvodová zátěž, cca. 48 % v SR a cca. 45 % v ČR – přehlednou kalkulačku příjmů a odvodů najdete například ZDE (pro ČR) nebo ZDE (pro SR).
 • Omezená flexibilita na straně zaměstnavatele v HR agendě, např. při snižování úvazku nebo propouštění.
 • Množství zákonných povinností a nákladů zaměstnavatele, např. na vytvoření zdravotní služby, zabezpečení povinností v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, notifikace sociální pojišťovně a další, za jejichž nesplnění hrozí různé pokuty.

Ačkoliv pracovní smlouva může být krátká, na vztah se aplikuje množství zákonných ustanovení, které celý vztah striktně regulují, a tím komplikují. Na druhé straně pro obě strany přináší určitou míru ochrany a jistoty. Pro některé role je to nejschůdnější cesta.

Vzor pracovní smlouvy najdete na konci článku.

Pozor: Pracovní smlouvu nikdy neuzavírejte s jednatelem společnosti na výkon činnosti jednatele.

Jednatel buď nemusí mít uzavřenou žádnou smlouvu, anebo se s ním uzavře smlouva o výkonu funkce jednatele. Tato smlouva musí mít písemnou formu a musí ji schválit valná hromada společnosti.

Ve smlouvě se může stanovit, že jednatel vykonává funkci bezplatně. Pokud bude funkce za úplatu, pozor na to, že z odměny se platí stejné odvody jako u mzdy na základě pracovní smlouvy.

Pokud se neuzavře smlouva o výkonu funkce, která by stanovovala výšku odměny jednatele, v Česku platí, že výkon funkce je bezplatný. Na Slovensku by naopak jednateli náležela odměna ve výši, která je obvyklá v čase vzniku funkce za činnost obdobnou činnosti, kterou jednatel vykonává.

2. Smlouva s freelancerem

t.j. osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ) / živnostníkem

Nejčastěji jde o smlouvu o dílo nebo mandátní smlouvu podle Obchodního nebo Občanského zákoníku (v SR) nebo smlouvu o poskytovaní služeb, teda tzv. nepojmenovanou smlouvu podle Občanského zákoníku (v ČR) se živnostníkem.

Může být vhodná pro sales-áky, software vývojáře, designéry, případně jiné kreativní role, např. v rámci marketingu.  

Výhody

 • Daňová a odvodová zátěž 19 – 51 % z příjmu v SR a cca 36 – 43 % z příjmu v ČR (resp. v ČR od ledna 2021 je také možnost pro živnostníky registrovat se k paušální dani, která zahrnuje i odvody, a v roce 2023 se platí ve výši 6.208 Kč měsíčne). V SR je velký rozptyl, nakolik se na pasivní příjmy (tj. příjmy např. z dividend, z pronájmu a z udělení licence k vytvořenému dílu) nevztahují sociální a zdravotní odvody. Daň z příjmu je v SR ve výši 15 % při příjmu do 100.000 EUR. V ČR je daň z příjmu 15 % při příjmu do 1.935.552 Kč (v 2023) a 23 %, pokud je příjem nad touto hranicí, zbytek jsou odvody. V obou zemích je možné uplatňovat paušální výdaje – v SR ve výšce 60 % z příjmu, v ČR od 30 do 80 % z příjmu (při volných živnostech to je 60 %, maximálně však 1.200.000 Kč ročně).
 • Nízké administrativní náklady při založení živnosti i po dobu jejího trvání. Je možné ji založit už za 1 den např. pomocí Firmáreň (v SR) anebo zalozfirmu.cz (v ČR). (Po získání živnosti pozor na nekalé praktiky společností, které se tváří jako oficiální úřady a nabízejí nepotřebné služby).
 • Vysoká flexibilita a svoboda smluvních stran.
 • Pokud není dohodnutý jiný režim, freelancer ručí za své závazky celým svým majetkem (zaměstnanec pouze do výše čtyřnásobku (v SR) resp. čtyřapůlnásobku (v ČR) jeho průměrného měsíčního výdělku).

Nevýhody

 • Riziko práce na černo – smlouvu není možné uzavírat s členy týmu, kteří vykonávají „závislou práci”. Typickou závislou prací je back-office nebo HR, protože zde vzniká hierarchický vztah mezi zaměstnancem a společností. Více k práci na černo v našem blogu Práce načerno v SR.
 • Převod duševního vlastnictví není automatický, je tak nutné jej důkladně upravit.
 • Freelancer ručí svým majetkem – při ochotě obou stran je ale možné si s limitací výše odpovědnosti za škodu pohrát.

Freelance režim je vhodný pro kreativní role v týmu. Jde však o B2B vztah, ve kterém je freelancer méně chráněný než zaměstnanec s pracovní smlouvou. Ztráta této ochrany je kompenzovaná vyšším čistým příjmem. Je důležité ošetřit klíčové aspekty, jako je převod duševního vlastnictví, limitace odpovědnosti za škodu a vyloučení práce na černo.

Developerská studia často kontraktují designéry, developery a sales jako freelancery, zatímco na back-office role (office manager, finance, HR) aplikují pracovní smlouvy. Jednatelé mají smlouvy o výkonu funkce, někdy kombinované s freelance režimem, pokud to jejich role ve společnosti umožňuje, tzn., pokud k jednatelství stíhají pro společnost dělat i jiné činnosti, nesouvisející s funkcí jednatele.

3. Smlouva se společností

Nejčastěji jde o smlouvu o dílo podle obchodního zákoníku (nebo v ČR podle občanského zákoníku) a licenční smlouvu s jednočlennou s.r.o.

Typicky je vhodná pro člena týmu s příjmem alespoň nad 40.000 EUR ročně, který má dostatečně vysoké odpovídající náklady.  

Výhody

 • Majitel (společník) společnosti ručí za závazky společnosti jen výjimečně (např. pokud je společnost v krizi).
 • Spolupráce touto formou zásadně snižuje riziko práce na černo.
 • Při registraci plátce DPH je zde možnost nakupovat vybrané zboží a služby bez DPH.
 • Neaplikuje se povinnost placení odvodů z příjmu s.r.o. (aplikovala by se na výplatu odměny jednatele nebo na mzdu). Navíc, pokud má s.r.o. dostatek nákladů (sídlo, auto, materiál, technika), může to pro ni být zajímavé i z pohledu snížení daně z příjmu.

Nevýhody

 • Složitý převod duševního vlastnictví od autora (fyzické osoby, kterou je společník a jednatel) na společnost, protože společnost často nemá přímý smluvní vztah se samotným autorem. Toto je možné ošetřit buď trojstrannou smlouvou mezi společností, s.r.o. a autorem anebo samostatnou smlouvou o bezúplatném převodu duševního vlastnictví mezi společností a autorem.
 • Vlastní s.r.o. si vyžaduje vlastního účetního, je s ní spojených hodně nákladů a poměrně velké množství času majitele dané s.r.o. na její úspěšnou administraci.
 • Nízká flexibilita při užívání financí společnosti jejím majitelem.

Tento režim vyžaduje více péče a energie, ale při vyšším příjmu dokáže pro majitele společnosti přinášet mnoho benefitů. 

4. Nezávislý autor

Pokud s autorem není uzavřená pracovní smlouva a autor nemá založenu ani živnost ani společnost.

Příjmy autora zdaňuje objednatel díla ve výši 19 % (v SR) resp. 15 % (v ČR) formou srážkové daně (pokud není dohodnuto jinak). Pokud autor nemá jiný příjem a zdravotní odvody za něj neplatí stát (např. z titulu statusu studenta), musí si platit minimální zdravotní odvody. Tato forma není využívána často.

Posted
Feedback
Našli jste, co jste hledali?

Dejte nám vědět, jestli je pro Vás obsah relevantní.

Vyplnit rychlý dotazník