MiCA: Prvá regulácia kryptoaktív na európskej úrovni je na stole

Nadchádzajúce nariadenie regulujúce oblasť krypto je témou, o ktorej sa v posledných rokoch často diskutuje. Nebolo však úplne jasné, ako bude toto nariadenie vyzerať, koho sa bude týkať a v akom rozsahu.

Tieto otíázky boli teraz zodpovedané, keďže finálne znenie nariadenia MiCA bolo schválené Európskou radou  Európskym parlamentom a vstúpilo v platnosť v júni 2023. EÚ sa tak po prvý raz priblížila k tomu, aby sa kryptoaktíva, emitenti kryptoaktív a poskytovatelia služieb kryptoaktív dostali do regulačného rámca.

Balík EÚ pre oblasť digitálnych financií

MiCA by sa nemala považovať za samostatnú iniciatívu. Toto nariadenie budú sprevádzať ďalšie legislatívne návrhy z balíka EU pre oblasť digitálnych financií, ako napríklad objasnenie finančných nástrojov v rámci smernice MiFID II, ktorá bude definovať security tokeny, alebo pilotný režim EÚ pre trhové infraštruktúry na blockchaine, ktorý umožní regulačný sandbox pre security tokeny.

Ďalším príkladom je Nariadenie o digitálnej prevádzkovej odolnosti finančného sektora (DORA), ktorého cieľom je zabezpečiť, aby všetci účastníci finančného systému mali zavedené potrebné záruky na zmiernenie kybernetických útokov a súvisiacich rizík.

Nariadenie o prevode finančných prostriedkov (TFR) sa zase zameriava na zabránenie využívaniu platobných systémov na pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu a rozširuje sa tak, aby sa vzťahovalo v podstate na všetky prevody kryptoaktív s výnimkou transakcií pod 1 000 EUR do nehostovaných súkromných peňaženiek.

Zároveň, od poskytovateľov služieb kryptoaktív, ktorých materská spoločnosť sa nachádza v krajinách uvedených na EÚ zozname tretích krajín, ktoré sa považujú za krajiny s vysokým rizikom z hľadiska AML činností alebo na zozname nespolupracujúcich jurisdikcií na daňové účely, sa bude vyžadovať implementácia prísnejších požiadaviek na spoločníkov a manažment na základe ich lokalizácie a ďalšie posilnené kontroly v súlade s AML rámcom EÚ.

Koho sa nové nariadenie týka? 

Nariadenie sa vzťahuje na emitentov úžitkových tokenov a stablecoinov, ako aj na poskytovateľov služieb kryptoaktív, ktorými sú napríklad správcovia kryptoaktív, obchodné platformy a burzy alebo krypto poradcovia.

Nariadenie stanovuje:

  • jednotné požiadavky na transparentnosť a zverejňovanie informácií v súvislosti s emisiou, prevádzkou, organizáciou a správou poskytovateľov služieb kryptoaktív, a
  • pravidlá ochrany spotrebiteľov a opatrenia na zabránenie zneužívaniu trhu.

Odhaduje sa, že väčšina ustanovení MiCA nadobudne účinnosť koncom roka 2024.

Aké typy kryptoaktív môžeme očakávať, že budú regulované?

MiCA sa zaoberá nasledujúcimi typmi kryptoaktív:

  1. Tokeny kryté aktívami (asset-referenced tokens) sú stablecoiny, ktoré si udržiavajú stabilnú hodnotu naviazaním na hodnotu niekoľkých fiat mien, jednej alebo viacerých komodít alebo jedného alebo viacerých kryptoaktív, prípadne na ich kombináciu.
  2. Tokeny elektronických peňazí (e-money tokens) sú stablecoiny viazané len na jednu fiat menu. Takéto kryptoaktíva sú elektronickými náhradami za mince a bankovky a používajú sa na uskutočňovanie platieb.
  3. Úžitkové tokeny (utility tokens) sú definované ako typ kryptoaktív slúžiacich na nefinančné účely, ktoré sú určené na poskytovanie digitálneho prístupu k tovaru alebo službe na digitálnej platforme a ktoré sú akceptované iba emitentom.

MiCA sa nebude vzťahovať na security tokeny a elektronické peniaze (na ktoré sa vzťahuje osobitné nariadenie) a NFTs, pokiaľ nespadajú do jednej z vyššie uvedených kategórií. MiCA sa nebude vzťahovať na decentralizované aplikácie (dApps), pretože tie fungujú bez sprostredkovateľov.

Ako nové nariadenie ovplyvní emitentov kryptoaktív?

MiCA ukladá emitentom povinnosť zverejniť informačný dokument (“whitepaper”) s požiadavkami na povinné zverejňovanie informácií a povinnosť podať oznámenie národnému regulačnému orgánu s posúdením, či dané kryptoaktívum predstavuje finančný nástroj, t. j. security token, alebo nie. Za obsah whitepaper-u bude zodpovedný emitent.

Malé a stredné podniky (SMEs) budú oslobodené od povinnosti vypracovať whitepaper, ak celková protihodnota ponuky kryptoaktív je nižšia ako 1 000 000 EUR za obdobie jedného roka. Emitenti stablecoinov nebudú podliehať povoleniu zo strany národného regulačného orgánu, ak je nesplatená suma stablecoinov nižšia ako 5 000 000 EUR.

Za účelom ochrany spotrebiteľov budú mať retailoví kupujúci tokenov právo na odstúpenie od zmluvy, čo znamená lehotu dvoch týždňov na odstúpenie od zmluvy o kúpe tokenov bez udania dôvodu.

Emitenti stablecoinov budú musieť mať sídlo v EÚ, aby sa zabezpečil riadny dohľad nad verejnými ponukami a ich monitorovanie. Budú tiež musieť vytvoriť dostatočne likvidnú rezervu a splniť požiadavky na jej úschovu.

Aký vplyv môžeme očakávať na poskytovateľov služieb kryptoaktív?

Poskytovatelia služieb kryptoaktív budú potrebovať povolenie od príslušného vnútroštátneho orgánu, aby mohli pôsobiť v rámci EÚ. V takom prípade môžu využiť celoeurópsky passportingový mechanizmus. Právnické alebo fyzické osoby mimo EÚ nebudú môcť poskytovať služby kryptoaktív občanom EÚ príležitostne bez toho, aby mali právne zastúpenie v EÚ.

Vďaka novým pravidlám budú musieť poskytovatelia služieb kryptoaktív dodržiavať prísne požiadavky na ochranu peňaženiek klientov a riadenie ich organizácie. V prípade, že prídu o kryptoaktíva investorov, budú niesť zodpovednosť.

MiCA sa bude vzťahovať aj na akýkoľvek typ zneužívania trhu súvisiaceho s akýmkoľvek typom transakcie alebo služby, najmä na manipuláciu s trhom a obchodovanie s využitím dôverných informácií.

Hráči na trhu s kryptoaktívami budú tiež povinní hlásiť informácie o svojej environmentálnej a klimatickej stope, t. j. verejne sprístupniť na viditeľnom mieste na svojej webovej stránke informácie týkajúce sa vplyvu ich kryptoaktív na životné prostredie a klímu. 

Dohľad nad dodržiavaním nariadenia MiCA

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) bude mať vo všeobecnosti silné právomoci v oblasti dohľadu. Bude dohliadať na všetky stablecoiny a bude viesť verejný register poskytovateľov služieb kryptoaktív, ktorí nespĺňajú požiadavky.

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) dostane právomoc zakročiť a zakázať alebo obmedziť krypto platformy, ak sa zistí, že dostatočne nechránia investorov alebo ohrozujú integritu trhu či finančnú stabilitu.

Určité právomoci v oblasti udeľovania povolení budú mať aj národné regulačné orgány, národné centrálne banky a Európska centrálna banka (ECB).