MiCA: První regulace kryptoaktiv na evropské úrovni je na stole

Nadcházející nařízení regulující oblast krypto je v posledních letech často diskutovaným tématem. Nebylo však úplně jasné, jak bude toto nařízení vypadat, koho se bude týkat a v jakém rozsahu.

Tyto otázky byly nyní zodpovězeny, neboť finální znění nařízení MiCA bylo schváleno Evropskou radou a Evropským parlamentem a vstoupilo v platnost v červnu 2023.. EU se tak přiblížila k tomu, aby se kryptoaktiva, vydavatelé kryptoaktiv a poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy poprvé ocitli v regulačním rámci.

Balíček EU pro oblast digitálních financí

MiCA by neměla být považována za samostatnou iniciativu. Toto nařízení bude doprovázeno dalšími legislativními návrhy z balíčku EU pro oblast digitálních financí, jako je objasnění finančních nástrojů podle směrnice MiFID II, která bude definovat security tokeny, nebo pilotní režim EU pro tržní infrastruktury na blockchainu, který umožní regulační sandbox pro security tokeny.

Dalším příkladem je Nařízení o digitální provozní odolnosti finančního sektoru (DORA), jehož cílem je zajistit, aby všichni účastníci finančního systému měli zavedeny nezbytná ochranná opatření ke zmírnění kybernetických útoků a souvisejících rizik.

Nařízení o převodech peněžních prostředků (TFR) má navíc zabránit zneužívání platebních systémů k praní špinavých peněz nebo financování terorismu a je rozšířeno tak, aby se vztahovalo v podstatě na všechny převody kryptoaktiv, s výjimkou transakcí pod 1 000 EUR do nehostovaných soukromých peněženek.

Od poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy, jejichž mateřská společnost se nachází v zemích uvedených na EU seznamu třetích zemí, které jsou považovány za vysoce rizikové z hlediska AML anebo na seznamu nespolupracujících jurisdikcí pro daňové účely, se bude vyžadovat zavedení přísnějších požadavků na společníky a management na základě jejich lokalizace a další zesílené kontroly v souladu s AML rámcem EU.

Koho se nové nařízení týká? 

Nařízení se vztahuje na vydavatele užitkových tokenů a stablecoinů, jakož i na poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy, kterými jsou správci kryptoaktiv, obchodní platformy a burzy nebo krypto poradci.

Nařízení stanoví:

  • jednotné požadavky na transparentnost a zveřejňování informací v souvislosti s vydáváním, provozem, organizací a řízením poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy, a 
  • pravidla na ochranu spotřebitele a opatření na předcházení zneužívání trhu.

Odhaduje se, že většina ustanovení MiCA nabude účinnosti koncem roku 2024.

Jaké typy kryptoaktiv můžeme očekávat, že budou regulovány?

MiCA se zabývá následujícími typy kryptoaktiv:

  1. Tokeny vázané na aktiva (asset-referenced tokens) jsou stablecoiny, které si udržují stabilní hodnotu tím, že jsou navázány na hodnotu několika fiat měn, jedné či několika komodit nebo jednoho či několika kryptoaktiv, případně na jejich kombinaci.
  2. Elektronické peněžní tokeny (e-money tokens) jsou stablecoiny navázané pouze na jednu fiat měnu. Tato kryptoaktiva jsou elektronickými náhražkami mincí a bankovek a používají se k provádění plateb.
  3. Užitné tokeny (utility tokens) jsou definovány jako typ kryptoaktiv sloužící na nefinanční účely, která jsou určena k poskytování digitálního přístupu ke zboží nebo službě na digitální platformě a která jsou přijímána pouze vydavatelem.

MiCA se nebude nevztahovat na security tokeny a elektronické peníze (na které se vztahuje zvláštní nařízení) a NFTs, pokud nespadají do jedné z výše uvedených kategorií. MiCA se nebude vztahovat na decentralizované aplikace (dApps), protože tyto fungují bez prostředníků.

Jak nové nařízení ovlivní vydavatele kryptoaktiv?

MiCA ukládá vydavatelům povinnost zveřejnit bílou knihu (“whitepaper”) s požadavky na povinné zveřejňování informací a povinnost podat oznámení národnímu regulačnímu orgánu s posouzením, zda dané kryptoaktivum představuje finanční nástroj, tj. security token, či nikoli. Za obsah whitepaper bude odpovídat vydavatel.

Malé a střední podniky (SMEs) budou osvobozeny od povinnosti zveřejňovat whitepaper, pokud je celkové protiplnění za nabídku kryptoaktiv nižší než 1 000 000 EUR za období jednoho roku. Vydavatelé stablecoinů nebudou podléhat povolení národního regulačního orgánu, pokud je nesplacená částka stablecoinů nižší než 5 000 000 EUR.

Pro účely ochrany spotřebitelů budou mít retailoví kupující tokenů právo odstoupit od smlouvy, což znamená dvoutýdenní lhůtu na odstoupení od smlouvy o koupi tokenů bez udání důvodu.

Vydavatelé stablecoinů budou muset mít sídlo v EU, aby byl zajištěn řádný dohled a monitorování nabídek veřejnosti. Budou také muset vytvořit dostatečně likvidní rezervu a splnit požadavky na její úschovu.

Jaký dopad můžeme očekávat na poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy?

Poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy budou potřebovat povolení příslušného vnitrostátního orgánu, aby mohli působit v EU. V takovém případě mohou využít celoevropský mechanismus pasportizace. Právnické nebo fyzické osoby mimo EU nebudou moci příležitostně poskytovat služby kryptoaktiv občanům EU, aniž by měly právní zastoupení v EU.

Díky novým pravidlům budou muset poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy dodržovat přísné požadavky na ochranu peněženek klientů a řízení své organizace. V případě, že přijdou o kryptoaktiva investorů, budou nést odpovědnost.

MiCA se bude rovněž vztahovat na jakýkoli typ zneužití trhu související s jakýmkoli typem transakce nebo služby, zejména na manipulaci trhu a zneužití vnitřních informací.

Hráči na trhu s kryptoaktivy budou rovněž povinni podávat zprávy o své ekologické a klimatické stopě, tj. zveřejňovat na viditelném místě na svých internetových stránkách informace týkající se dopadu jejich kryptoaktiv na životní prostředí a klima. 

Dohled nad dodržováním nařízení MiCA

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) bude mít obecně silné dohledové pravomoci. Bude dohlížet na všechny stablecoiny a bude vést veřejný registr poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy, kteří nesplňují požadavky vyplývající z nařízení MiCA.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) bude mít pravomoc zakročit a zakázat nebo omezit krypto platformy, pokud se ukáže, že řádně nechrání investory nebo ohrožují integritu trhu či finanční stabilitu.

Určité pravomoci v oblasti udělování povolení budou mít také národní regulační orgány, národní centrální banky a Evropská centrální banka (ECB).