Bad Leaver v kontexte pre-seed investičného kola startupu

Bad Leaver mechanizmus, rovnako ako Good Leaver mechanizmus, tvorí dôležitú súčasť každej dohody medzi spoločníkmi startupu. Jeho zmysel je v preventívnej ochrane hodnoty spoločnosti pred nežiaducim správaním spoločníkov.

S Bad Leaver mechanizmom sa (rovnako ako s mechanizmom Good Leaver) je prvýkrát v živote startupu možné stretnúť pri uzatváraní dohody medzi spoločníkmi (SHA) (bez účasti investora) alebo pri vyjednávaní Term Sheet-u s investorom. Tento mechanizmus sa aktivuje vtedy, keď spoločník:

 • odchádza zo spoločnosti pred určitou dohodnutou dobou,
 • závažne poruší svoje povinnosti vo vzťahu k spoločnosti, alebo 
 • poruší podmienky Dohody medzi spoločníkmi (SHA). 

Najčastejším výsledkom je, že takýto spoločník príde o svoj obchodný podiel v spoločnosti za nižšiu ako jeho trhovú hodnotu. 

Hlavný zmysel Bad Leaver mechanizmu

Bad Leaver chráni spoločnosť, a tým aj investíciu investora, tým, že odrádza spoločníka, ktorý je pre spoločnosť dôležitý: 

 • od odchodu zo spoločnosti pred dohodnutým termínom, alebo 
 • od toho, aby sa dopustil nejakého pochybenia, resp. porušenia, ktoré by spoločnosť mohlo poškodiť (ktoré nastáva zvyčajne porušením zmluvnej povinnosti).  

Keďže základom takéhoto odchodu je porušenie povinnosti, v slovenčine sa takýto spoločník často nazýva aj ako “spoločník odchádzajúci v porušení”. Ak sa spustí voči nejakému spoločníkovi Bad Leaver, tak tomuto spoločníkovi vznikajú povinnosti, ktoré ultimátne vyústia do straty jeho podielu v spoločnosti (t. j. obchodného podielu alebo akcií podľa právnej formy spoločnosti).

Spoločník odchádzajúci v porušení je povinný previesť vlastníctvo svojho podielu v spoločnosti na ostatných spoločníkov alebo spoločnosť (v tomto spočíva najväčší rozdiel oproti odchodu spoločníka ako Good Leaver, kedy si spoločník zväčša môže ponechať nejakú časť svojho obchodného podielu), a to za odplatu nižšiu ako je trhová hodnota tohto podielu. Pravidlá Bad Leaver by mali byť jasné pred tým, ako sa takýto mechanizmus aktivizuje a mali by s nimi súhlasiť všetci spoločníci, preto sa tento inštitút najčastejšie upravuje v Dohode medzi spoločníkmi. 

Najčastejšie prípady odchodu ako Bad Leaver

Pri určovaní situácií, ktoré aktivujú Bad Leaver odchod neexistujú striktné pravidlá. Konkrétne znenie záleží na dohode jednotlivých strán. Bad Leaver býva často nastavený značne široko: napríklad tak, že pokrýva akýkoľvek odchod spoločníka zo spoločnosti, ktorý nespadá pod Good Leaver odchod, alebo, že sa spoločník stane Bad Leaver, ak opakovane poruší povinnosti povinnosti uvedené v Dohode medzi spoločníkmi.

Mimo takéhoto všeobecného nastavenia, sú najčastejšími situáciami, ktoré spúšťajú Bad Leaver najmä:

 • Dobrovoľný odchod spoločníka pred uplynutím ochrannej doby (ochranná doba je čas počas ktorého sa spoločník zaviazal, že ostane v spoločnosti; ide najmä o začiatky rozbehu spoločnosti, zväčša tri až štyri roky od podpisu Dohody medzi spoločníkmi),
  Závažné porušenie pracovnej/dodávateľskej zmluvy (resp. zmlúv) spoločníka, ktorú(é) má uzatvorenú so spoločnosťou,
 • Porušenie zákazu konkurencie voči spoločnosti,
 • Závažné a úmyselné porušenie povinností spoločníka voči spoločnosti
 • Podvod a sprenevera
 • Právoplatné odsúdenie spoločníka za akýkoľvek závažný trestný čin,
 • Platobná neschopnosť spoločníka, alebo
 • Vstup spoločníka do likvidácie.

Odchod Bad Leavera

Pri aktivovaní Bad Leaver je spoločník odchádzajúci v porušení povinný svoj podiel v spoločnosti previesť zväčša na všetkých ostatných spoločníkov pro rata, t. j. podľa vzájomného pomeru ich podielov v spoločnosti za odplatu rovnajúcu sa jeho nominálnej hodnote (čo znamená so zľavou oproti reálnej trhovej hodnote tohto obchodného podielu). 

Znenie Bad Leaver by teda malo pokrývať určenie, kto môže obchodný podiel kúpiť a netreba zabúdať vyriešiť aj situáciu kedy podiel nebude chcieť kúpiť žiadny iný spoločník. 

Tým, že Bad Leaver mechanizmus nie je zákonne upravený, jeho nastavenie plne záleží od dohody strán. Tejto dohode je vzhľadom na dôsledky aktivácie Bad leaver mechanizmus pre spoločníka potrebné venovať pozornosť a uistiť sa, že všetci spoločníci majú jasnú predstavu o tom, čo sa stane s ich podielom. 

Autorka: Lenka Letková
Editorka: Jarmila Koubeková